Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

’Grappen’ over moslims

 Post Reply Post Reply Pagina  <123>
Schrijver
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: ’Grappen’ over moslims
    Geplaatst op: 06 november 2005 om 16:38
salaam eleykoem wa rahmatoelilahoe wa barakatoehoe

de moslims worden niet verondersteld een vreugdeloos bestaan te leiden
men hoort soms verhalen over een bepaalde periode in het westen dat oudere moslim jongere broeders en vooral zusters een uitbrander gaven zelf voor glimlachen. dit is in tegenspraak met de sunna. De profeet (vrzmh) glimlachte veel, een lachte ook, hoewel nooit op een onwaardige manier. het is prima op zijn tijd grapjes te maken, zolang ze geen leugens bevatten. onzedelijk zijn of spotten met het ongeluk of de tekorkomingen van anderen

o. jullie die geloven! laat een groep niet een andere groep bespotten, het kan zijn dat de laatste beter is dan de eerste, noch laat vrouwen andere vrouwen bespotten, het kan zijn dat de laatse beter zijn dan de eerste, noch breng elkaar tot schande, noch beledig elkaar niet door het geven van bijnamen
(soerat Al hoedjoeraat 49-11)

Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 06 november 2005 om 16:43

IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE

Vrouwen met een onverwoestbaar geloof in God
gaan niet op de knieen voor kritiek en spotternij
Mijn beste zusters, wees standvastig!
Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning.


Wanneer wij vrouwen het kleed van godvrucht (hidjaab) dragen, zullen de meeste mensen spotten, onze ideeen belachelijk maken, lachen om onze waarden maar dit moet het hart van de gelovige niet verzwakken. Alleen wanneer we een sterk geloof en vertrouwen in Allaah hebben, kunnen kritiek en spotternij onze kracht van vastberadenheid niet aantasten. Wij vrouwen moeten vasthouden aan onze nobele levenswijze en kledingstijl alsof het een kostbare steen is in een samen'leving die verstoken is van religie, van karakter, van hoge waarden, van edele manieren en alles wat schoon, zuiver en mooi is. Voor elk gelovend individu dat zich totaal overgeeft aan de Leiding van Allaah, zijn Schepper, betekent dit onvermijdelijk en onafwendbaar dat hij/zij ondervraagd (ofwel: met verachting bespot) zal worden zoals gebeurde bij al Zijn boodschappers en de enkelingen die hen volgden en in Allaah geloofden.

De Goddelijke boodschap die zij verkondigden, was precies tegenovergesteld aan alle dingen waar de mensen naar streven en DAT behaagt hun zielen niet. Zulke mensen bedrijven spotternij om degenen die zich overgeven aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: moslims) te ontmoedigen en anderen ervan te weerhouden naar de Waarheid te luisteren en tegen de gelovigen op te zetten. "Wij (Allaah) weten inderdaad dat uw boezem benauwd wordt vanwege hetgeen zij zeggen, maar verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt en behoor tot degenen die zich ter aarde werpen" (Qor'aan 15:98).

We kunnen waarnemen dat met name de gelovige vrouwen en hun status bekritiseerd en belachelijk gemaakt worden. Wij, zusters in Het Geloof, zijn immers de religieuze vaandeldragers doordat wij onze overgave aan God heel duidelijk zichtbaar, merkbaar en levend houden door middel van het kleed van godvrezendheid (hidjaab), het waarborgen van de heiligheid van de funktie van de vrouw als ziel van de gemeenschap en grondige studie van de bronnen naar het pad van Overgave: Qor'aan en hadieth (overleveringen van profeet Moehammad). Zei de profeet (s.a.w., moge Allaah hem prijzen en vrede schenken) niet: "Het onderwijzen van een vrouw is het onderwijzen van een volk, van een natie." En DIT geheel werkt bij velen allergisch!

Doordat wij een levenswijze hoog houden die lijnrecht tegenover die van de ontkenners (al kaafiroen) staat, menen zij dat wij geen vrijheid hebben. Wij, nemen precies het tegenovergestelde standpunt in. Voor ons is overgave aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: Islaam) bevrijdend. We vinden onze zingeving erin, ontlenen onze inspiratie eraan. De boodschap van bevrijding, weg uit ellende, is voor ons een houvast, een belofte, een kracht waaraan we ons kunnen optrekken.

Zo smeekt een gelovige in elk gebed aan Allaah, zijn Onderhouder: "Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie Gij Uw gunsten hebt geschonken," (Qor'aan 1:6+7) ofwel: het pad van de profeten. De rest van de Qor'aan is het antwoord op dit smeekgebed. De weg naar de heilige Qor'aan, de laatste Roep van God - die nu gericht is tot de gehele mensheid - is het rechte pad. Elk hoofdstuk is een fontein van rijkdom dat onophoudelijk stroomt: "Voorwaar, Wij (Allaah) hebben u in overvloed het goede gegeven. Bid daarom tot uw Heer en offer" (108:1+2). "Als het een onmiddelijke winst en een korte reis was geweest, zouden zij u zeker zijn gevolgd, maar de vermoeiende reis scheen hen te lang" (9:42).

De weg naar Allaah is eenzaam en niet winstgevend op de korte termijn maar kan ondermeer betekenen: vrees, aantasting van onze eer, schorsing van school, ontslag van de werkgever, verlies van vrienden', verlies van (warm) contact met familie... Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Allaah is mij voldoende. Er is geen god naast Hem. Op Hem vertrouw ik want Hij is de Heer van de grote heerschappij" (9:128). Ondanks alle moeilijkheden en al het verdriet is het hart van de gelovige tevreden, hoewel hij zijn leven kan doorbrengen zonder uiterlijk succes. Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning, dit is maar een van de vele vormen van triomf. "Voorzeker, Allaah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht in ruil voor het Paradijs ... een onfeilbare belofte in de Torah, en de Indjiel (Evangelie) en de Qor'aan"... (9:110). "Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk behalve voor degenen die zich nederig onderwerpen (aan Allaah)" (2:45). "...En wie is getrouwer aan zijn belofte dan Allaah?... (9:110):

"Vervolgens begon hij (profeet Noach) de ark te bouwen en telkens wanneer leiders van zijn volk hem voorbijgingen spotten zij met hem. Hij zei: "Hoewel gij nu met ons spot, toch zullen wij (op onze beurt) spotten met u, zoals gij met ons doet. Spoedig zult gij weten over wie het is dat een vernederende straf zal komen en op wie een blijvende bestraffing zal neerdalen." (Heilige Qor'aan 11:38 en 39)

"Maar er kwam nooit een boodschapper tot hen of zij bespotten hem. Zij geloven er niet in, hoewel er het voorbeeld der vroegere volkeren is geweest." (Heilige Qor'aan 15:11 en 13)

"Telkens als een boodschapper tot u kwam met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij zich hooghartig gedragen." (Heilige Qor'aan 2:87)

"Waarlijk, de schuldigen lachten gewoonlijk om de gelovigen, en wanneer zij hen voorbijgingen, knipoogden zij tegen elkander." (Heilige Qor'aan 83:29)

Onbreekbaar
Mijn beste zusters, kiezen voor het juiste pad dat van dwaling is onderscheiden, houdt in dat we alles achter ons laten en ons richten op iets nieuws en onbekends. De Qor'aan wijst de weg aan en bereidt ons voor om de hindernissen die het leven voor ons in petto heeft, te overwinnen. "Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een leidraad voor de godvruchtigen" (2:2). En heeft Allaah's laatste boodschapper Moehammad (de veel geprezene) ons in dit smeekgebed geen sterk houvast gegeven dat onbreekbaar is?: "...Diegene die wordt geleid door Allaah; er is niemand die hem kan misleiden en diegene die afdwaalt; er is niemand die hem kan leiden..." Daarom moeten wij naar de woorden van Allaah, De Al-Wijze, luisteren en ze geheel opvolgen zonder uitzondering, zonder trots en zonder uitstel. Doe je eigen ziel daarbij geen onrecht aan door jezelf voor de gek te houden. Wees alsjeblieft heel eerlijk tegen jezelf.

Profeet Moehammad (s.a.w.) confronteert ons met onze houding:
"Het geloof is niet gebaseerd op verwachting, maar op hetgeen het hart vervuld en hetgeen blijkt uit daden. Er zijn mensen bedrogen uitgekomen door hun verwachtingen tot zij het aardse leven verlieten zonder goede daden (hassanaat). Zij hadden gezegd: Wij hebben vertrouwen in Allaah'... leugenaars, als ze vertrouwen hadden, dan hadden ze hun plicht goed moeten vervullen."

En Allaah, De Al-Doorziende, houdt ons een spiegel voor en zegt: "...En wanneer tot hen gezegd wordt: Komt tot wat Allaah heeft geopenbaard en tot de boodschapper', dan ziet gij de huichelaars vol afschuw hun gezicht van u afwenden" (4:61). "...Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van Het Boek en verwerpt gij de rest?... (2:85)

Overwinning
Mijn beste zusters, het geloof in de harten van de gelovigen moet sterk zijn zodat het ons verheft boven alle kritiek, spotternij, onderdrukking en slavernij aan onze ego (nafs). "Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, indien gij gelovig blijft" (3:140). Deze overwinning wordt niet alleen behaald door geduld en standvastigheid maar ook door het gevoel van superioriteit van het geloof. Wordt je nagestaard omdat je hidjaab draagt? Nou en! Laat ze maar kijken dan zien ze tenminste hoe het moet! "Gij (moslims) zijt de beste gemeenschap die voor de mensheid (ter lering) is voortgebracht" (3:110). En laat hen de vastberadenheid in je vinden van iemand die een doel voor ogen heeft "...en weet dat Allaah met de godvruchtigen is" (9:122). Recht je rug; een goede houding is net zo belangrijk als een goede instelling. En als de gelovige vrouw vanuit haar hoogte met medelijden en sympathie naar de dwalende mensheid kijkt, met haar hulpeloosheid en fouten dan ervaart zij niets anders in haar hart dan een gevoel van triomf over de fouten en de domheden. "...Verheugt u daarom in de verbintenis die gij met Hem hebt gesloten. En dat is de grote zegepraal" (9:110).

sallem alleikoum
Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 06 november 2005 om 16:44

Zegeningen!!!

Laffe opmerkingen,
schimpende blikken
mensen die (stiekem) naar me kijken
omdat ik een hidjaab draag...
Ik zal er zegeningen voor krijgen!

Lachende gezichten
over m'n lange (wijde) kleding
In de zomer: "Goh, dat is toch warm en benauwd,
doe af dat ding."
"NEE! want ik krijg de zegening!"

Leven, in een niet-moslim samen'leving
waarlijk, dat is een beproeving
Al-hamdoe-liellaah:
geprezen zij Allaah
toch makkelijk verdiend, die zegening!Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 11:59


De weg naar Allaah is eenzaam en niet winstgevend op de korte termijn maar kan ondermeer betekenen: vrees, aantasting van onze eer, schorsing van school, ontslag van de werkgever, verlies van vrienden', verlies van (warm) contact met familie...


Zo zie je maar weer Allah maakt mensen pas echt gelukkig.


Terug naar boven
malikah Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 23 oktober 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 659
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote malikah Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:07

lopen 2 moslims in de trein zegt de een tegen de ander zullen we wudu doen?

lopen 2 meisjes op hoogcaterijnen met niqaab laat er een een scheet, zegt de anderen weejowweeejow een bom met stink gas.

 

 

Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:10

 wel grappig maar wat is wudu.

Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:11
In eerste instantie geplaatst door PaladinDe weg naar Allaah is eenzaam en niet winstgevend op de korte termijn maar kan ondermeer betekenen: vrees, aantasting van onze eer, schorsing van school, ontslag van de werkgever, verlies van vrienden', verlies van (warm) contact met familie...


Zo zie je maar weer Allah maakt mensen pas echt gelukkig.Je slaat weer het belangrijkste stuk over om je gelijk weer te halen, paladin paladin, growe up Allaah is mij voldoende. Er is geen god naast Hem. Op Hem vertrouw ik want Hij is de Heer van de grote heerschappij" (9:128). Ondanks alle moeilijkheden en al het verdriet is het hart van de gelovige tevreden, hoewel hij zijn leven kan doorbrengen zonder uiterlijk succes. Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning, dit is maar een van de vele vormen van triomf. "Voorzeker, Allaah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht in ruil voor het Paradijs ... een onfeilbare belofte in de Torah, en de Indjiel (Evangelie) en de Qor'aan"... (9:110). "Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk behalve voor degenen die zich nederig onderwerpen (aan Allaah)" (2:45). "...En wie is getrouwer aan zijn belofte dan Allaah?... (9:110):
Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:13

Nog groter lukt bijna niet (1.9 meter)

Maar een echte moslima is dus eenzaam zo te zien.

Wat het ware geloof al niet doet met een mens.
Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:22
In eerste instantie geplaatst door Paladin


Nog groter lukt bijna niet (1.9 meter)

Maar een echte moslima is dus eenzaam zo te zien. Dat is jou mening. Misschien ben ik eenzaam, maar als we toch hier meningen aan het uitdelen zijn dan is mijn mening dat jij geen leven hebt

Wat het ware geloof al niet doet met een mens. Wie het laatste lacht lacht het best
Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:36

Heel goed gezien. Het is hier een hard bestaan.

Probeer met argumenten moslims duidelijk te maken dat Allah wel  steeds zegt dat hij G'd uit de Bijbel is maar het is iemand anders.

Maar ja,  luisteren ho maar.

Alleen omkopen lukt nog denk ik 

Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:46
In eerste instantie geplaatst door Paladin


Heel goed gezien. Het is hier een hard bestaan.

Probeer met argumenten moslims duidelijk te maken dat Allah wel  steeds zegt dat hij G'd uit de Bijbel is maar het is iemand anders. Allah is de Heer van alle profeten die gestuurd zijn naar de aarde, er is inderdaad maar 1 Heer, La ilaha illa lah wahdahoe la sharikalah. En ja Allah is de Heer van Jezus, maar tja ooit zal de je de waarheid onder ogen zien, hoop dan dat je al berouw hebt getoond en de ware weg volgt, want anders zal de waarheid alleen maar pijnlijk zijn

Maar ja,  luisteren ho maar. Dit kan je toepassen op jezelf

Alleen omkopen lukt nog denk ik   Ooh dat heb je dus zelf over om mensen te laten geloven in jou leugen, zielig, want er is geen dwang in een religie.En ook niet in jou leugen.

Terug naar boven
mujaheed_ila Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 03 september 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 184
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote mujaheed_ila Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 12:58

salam alaikoem warahmatoe allahie wabaraktoe

ahahah laat ze maar grappen maken.Waarom zou je erwat van aantrekken. Wie sterk is in zijn geloof heeft houvast in allah swt en heeft geduld en is standvastig.

kennen jullie deze hadith van onze profeet mohammed vzmh: als jullie wisten wat ik wist, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen.

wa salam alaikoem warahmatoe allahie wabarakatoe

 

Terug naar boven
nak4life Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 22 april 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 974
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote nak4life Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 13:57
-

Aangepast door nak4life - 30 mei 2014 om 10:40
Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:01
kennen jullie deze hadith van onze profeet mohammed vzmh: als jullie wisten wat ik wist, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen.Zie je wel veel huilen.

Moslim en humor gaan echt niet samen. 

Zei ik toch al

Terug naar boven
aadtos Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 15 april 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 256
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote aadtos Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:08

standvastigheid is het domste wat er is... als de grote geloven zo standvastig blijven: RK en Islam dan verliezen ze nog behoorlijk wat aandacht, maar dat gaan ze wel gauw genoeg inzien...

ik vind de genoemde grappen eerlijk gezegd meesterlijk en ik ga ze ook maar eens vertellen aan mijn nieuwe collega's die de islam praktiseren. met mijn humor kom ik in ieder regulier "geloof" in de hel... aangezien ik er zelfs (als ik in religieuze denkbeelden blijf) heen wil ben ik zelfs daar niet gewenst... de hemel is een straf voor mij, waar beland ik dan?

Terug naar boven
mujaheed_ila Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 03 september 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 184
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote mujaheed_ila Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:14

salam,

wat jij wilt paladin..jouw manier van kijken is jouw manier van kijken,,wat jij van de islam vindt kan me niks schelen..tenslotte voor jouw is jouw boek en voor mij is mijn boek

aaadtos geloof jij maar in je eigen theorie..de zon is paars blabla

salam

Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:16

Mee eens mujaheed  .

Maar standvastigheid verliezen ; Kerel van niks. ;-)

Terug naar boven
aadtos Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 15 april 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 256
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote aadtos Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:21

jep, maar jullie zijn nog te stom om te weten dat toegevendheid de graad van de beschaving aanvoert. Hoe meer er kan worden toegegeven hoe hoger de samenleving ontwikkelt is... maar goed, ik snap dat het moeilijk is om daar over na te denken...

Paladin is trouwens een leuke naam... waar is dat van... ik weet nog dat ik tijdens een toneelvoorstelling de witte paladinnen heb bedacht...

Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:25

Hmm wij zijn te stom. Jij bent niet meer alleen.

Pas goed op denken maakt  meer kapot  dan drank ooit goed kan maken. 

Witte paladinnen klinkt opwindend.
Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:45

1.Allah’s Macht, Sterkte en Kracht leren kennen. De gehele kracht van de schepping is een teken van de Kracht van de Schepper.

2.Allah dank betuigen omdat Hij (Geprezen en Verheven is Hij) zorgt voor de mensheid. Hij heeft engelen aangesteld om ze te beschermen, hun daden te noteren en andere belangrijke taken te vervullen.

3.Houden van de engelen omdat zij waarachtige aanbidders zijn van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). Sommige afgedwaalde mensen verwerpen het bestaan van de engelen in een lichamelijke gedaante. Zij beweren dat de engelen de potentie vormen voor het goede dat de schepping bezit. Dit is een directe afwijzing van het Boek van Allah, de Soennah van Zijn Boodschapper en de Idjmaa’ (consensus, eenheid van gevoelens) van de moslims. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft gezegd, wat vertaald het volgende betekent:

Alle lof komt God toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen. (35:1)

O, had je het slechts kunnen zien, wanneer de engelen de ziel der ongelovigen wegnemen, hun gezicht en hun rug treffende: "Ondergaat de straf van het branden. (8:50)

O, kon je het waarnemen, wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): "Geeft uw zielen op. (6:93)

Geen voorspraak geldt bij Hem, behalve voor degenen aan wie Hij het toestaat, tot zij, wanneer de vrees van hun hart wordt weggenomen, zeggen: "Wat zeide uw Heer?" Zij zullen antwoorden: "De Waarheid." En Hij is de Hoogverhevene, de Grote. (34:23)

En engelen zullen van iedere poort tot hen komen, (zeggende): "Vrede zij over u, omdat je geduldig waart; ziet, hoe uitstekend is het uiteindelijke tehuis." (13:23-24)

De Boodschapper van Allah heeft gezegd, wat vertaald betekent: "Wanneer Allah (Geprezen en Verheven is Hij) van een dienaar houdt, roept Hij (Djiebriel) en zegt: "Allah houdt van die en die (persoon), houdt daarom van hem. Dan zal (Djiebriel) van hem houden. Daarna roept (Djiebriel) de bewoners van de hemel en zegt: "Allah houdt van die en die, houdt daarom van hem." Dan zullen de bewoners van de hemel van hem houden. Daarna zal hem acceptatie (onder de gemeenschap van de gelovigen) verleent worden op aarde." (Al-Boekharie).

Wanneer de dag van Vrijdag aanbreekt, staan er engelen bij elke poort van de Masdjid (moskee). Zij noteren de eerste dan de volgende (persoon die naar de Masdjid komt). Wanneer de Imam zit (wachtende totdat het gebedsoproep is geëindigd zodat hij de toespraak kan beginnen), sluiten zij de boeken en komen dan luisteren naar de Dhikr (de gedachtenis aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) die het vrijdagstoespraak bevat)."

De bovenstaande teksten zijn duidelijk in hun betekenis dat de engelen lichamelijke gedaantes bezitten en niet een toestand van de geest zijn, zoals de afgedwaalden beweren.De ware betekenis van deze teksten, die verklaren dat de engelen in een lichamelijke gedaante bestaan, wordt door de gehele Oemmah geaccepteerd.

Door Sheikh Mohammed Saalih’ Al-‘Oethaymien

meer heb ik de ongelovigen niets te zeggen. Slaap zacht paladin en aadtos, maak je vooral niet druk!

Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 14:56

    Vraag: Is het waar dat iemand die niet accepteert dat ongelovigen ongelovig zijn, zelf een ongelovige is, zelfs als hij bidt, in de Qor’aan gelooft en in de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem, Allah’s vrede en zegen zij met hem)? En als dit zo is, wat is hier het bewijs van? Kan een persoon, die er bij blijft dat Joden en Christenen gelovigen zijn, naar de hemel gaan nadat hem duidelijk bewijs is gegeven en nog steeds als moslim gezien worden?


Antwoord:

Alle glorie is aan Allah. Ja, dit is correct. Wie niet overtuigd is van het feit dat een persoon die niet gelooft in de religie van Allah een ongelovige is, geloofd niet in wat Allah ons heeft verteld over hun ongelovig zijn, en hij geloofd er niet in dat de religie van Islam alle voorgaande religies vervangt (de letterlijke vertaling van abrogate is intrekken of afschaffen) en dat alle mensen deze religie moeten volgen ongeacht wat hun vorige religie was. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie iets anders dan de Islam (de overgave aan God) als godsdienst wenst, van hem zal het dan niet worden aanvaard. Hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.(Al ‘Imraan 3:85).

“Zeg (O Mohammed): O mensen, ik ben tot jullie allen gezonden als de gezant van God”(Al-‘Araaf 7:158).

Al-Qaadi ‘Ayyaad zei: hieruit volgt dat we iedereen als ongelovig zien; die een ander geloof dan dat van de moslims volgt, of het met ze eens is, of wie twijfelt, of degene die zegt dat hun manier correct is, zelfs als het een moslim schijnt te zijn en hij gelooft in de Islam en dat iedere andere weg vals is, is hij een kaafir (ongelovige). (Al-Shifaa’ bi Ta’reef Huqooq al-Mustafaa, 2/1071).

Sheikh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhaab (moge Allah genade met hem hebben) zei: Weet dat de volgende punten vallen onder de 10 grootste dingen die je geloof teniet kunnen doen: Deelgenoten toekennen in de aanbidding van Allah alleen, die geen partner of deelgenoot heeft . Het bewijs hiervoor is de aya (interpretatie van de betekenis):“God vergeeft het niet als men aan Hem metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan vergeeft Hij aan wie Hij wil”.(Al-Nisaa’ 3:116).

Dit geldt tevens voor het offeren van offers aan anderen dan Allah, zoals aan de Jinn of bij graven. Degene die een tussenpersoon tussen hem en Allah gebruikt en ze vraagt om voor hem te pleiten, is een ongelovige volgens mening van de geleerden. Degene die mushrikeen niet als kaafirs ziet of er aan twijfelt dat ze kaafirs zijn of hun manier als correct zien, is een ongelovige volgens de mening van de geleerden.

Na ze opgesomd te hebben, zei hij (moge Allah genade met hem hebben): Al deze gevallen zetten je buiten de Islam, er is geen verschil tussen de persoon die een grapje maakt of serieus is of bang is – afgezien van de situatie waarin hij gedwongen wordt iets te doen. Al deze behoren thuis in de dingen die erg gevaarlijk zijn en die vaak gebeuren. De moslim behoort op zijn hoede te zijn en te vrezen dat ze bij hem gebeuren. We zoeken toevlucht bij Allah tegen de dingen die Zijn woede en Zijn pijnlijke bestraffing verdienen, moge Allah Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zegenen. (Mu’allafaat al-Shaykh Mohammed ibn ‘Abd al-Wahhaab, 212, 213).

Shirk en koefr zijn het zelfde als het neerkomt op rechtspraak (hoekm). Ibn Hazm zei:”Kufr en Shirk zijn het zelfde: elke kaafir is een mushrik en elke mushrik is een kaafir. Dit is de visie van al-Shaafa’en andere. (Al-Fasl, 3/124).

De Joden en de Christenen zijn kuffaar en mushrikeen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de joden zeggen: ‘‘Oezair (Ezra) is Gods zoon’ en de christenen zeggen: ‘De masieh is Gods zoon.’ Dat is wat zij met hun monden zeggen. Zij benaderen zo wat zij, die vroeger ongelovig waren, zeiden. God bestrijd hen, hoe kunnen zij zo afwijken! Zij(Joden en Christenen) namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van God (door ze te volgen in dingen die zij toegestaan of niet toegestaan maakte volgens hun eigen verlangens zonder dat ze bevolen waren door Allah) en ook de masieh, de zoon van Marjam(Maria). En hun (Joden en Christenen) werd slechts bevolen (in de Tauraat (Thora) em om de Injeel (Psalmen)) één God (Allah) te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij is boven wat zij aan Hem als metgezellen toevoegen.(al-Tawbah 9:30-31).

Er wordt verhaald door Abou Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Bij de Ene in wiens hand de ziel van Mohammed ligt, niet een van deze natie, Jood of Christen, zal van mij horen en zal sterven zonder geloofd te hebben in dat met wat ik ben gezonden, of hij zal een van de bewoners van het Hellevuur zijn.” (Overgeleverd door Muslim, 153).

Degene die gezegd dat Joden geen kaafirs zijn, is ongelovig aan het woord van Allah (interpretatie van de betekenis): “En in hun harten waren zij door hun ongeloof doordrenkt van het kalf”(al-Baqarah)

“Onder hen die het jodendom aanhangen zijn er die de woorden verdraaien (door ze) uit hun verband (te halen) en die zeggen: ‘Wij hebben jou woord gehoord (O Mohammed) en zijn opstandig geworden’ en: ‘Hoor’ zonder dat het hoorbaar is en: ‘Eerbiedig ons’ met verdraaiing van hun tongen en belastering van de godsdienst (Islam). Als zij maar gezegd hadden: ‘Wij horen en gehoorzamen’ en ‘Maak dat we begrijpen’ dan was dat beter voor hen en juister, maar God heeft hen om hun ongeloof vervloekt…” (al-Nisa’ 4:46).

“Maar, vanwege het verbreken van hun verdrag, hun ongeloof aan Gods tekenen, het zonder enig recht doden van de profeten door hen. En (wegens) hun uitspraak: ‘Onze harten worden bedekt’ – welnee, God heeft ze verzegeld om hun ongeloof; En zij geloven niet behalve slechts weinigen. En (wegens) hun (Joden) ongeloof en hun uitspraken (dat ze illegale geslachtsgemeenschap had gehad) over Maryam (Maria), als geweldige leugens! En (wegens) hun uitspraak “Wij hebben de Masih ‘Isa (Jezus), zoon van Maryam, Boodschapper van Allah, gedood.” Maar zij doodden hem niet en kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek had de gelijkenis van ‘Isa (Jezus) over zich heen gekregen (en zij doodden die man). (al-Nisa’ 4:155-157).

“Voorwaar, degene die niet in Allah geloven en Zijn Boodschapper: zij willen onderscheid maken (in het geloven) tussen Allah en Zijn Boodschappers (door te geloven in Allah en door niet te geloven in Zijn Boodschappers), en zegge: “Wij geloven in sommigen en verwerpen anderen.” En zij willen daartussen (tussen geloof en ongeloof) een weg vinden. Zij zijn degene die waarlijk ongelovigen zijn: en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende bestraffing voorbereid. (al-Nisa’ 4:150-151).

Degene die gezegd dat Christenen geen kaafirs zijn, is ongelovig aan het woord van Allah (interpretatie van de betekenis): “Voorzeker, zij waren ongelovig, degenen die zeiden: “Voorwaar, Allah is de Masih, zoon van Maryam.”… (al-Maa’idah 5:17).

“Voorzeker, zij zijn ongelovigen die zeggen: “Allah is de derde van de drie (van de drie-eenheid).” Want er is geen god dan de Ene God (Allah). En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. (al-Maa’idah 5:73).

En hij is ongelovig in de woorden van Allah betreffende de Joden en de Christenen, die niet geloven in onze Profeet of hem volgen: Voorwaar, degene die niet in Allah geloven en Zijn Boodschapper: zij willen onderscheid maken (in het geloven) tussen Allah en Zijn Boodschappers (door te geloven in Allah en door niet te geloven in Zijn Boodschappers), en zegge: “Wij geloven in sommigen en verwerpen anderen.” En zij willen daartussen (tussen geloof en ongeloof) een weg vinden. Zij zijn degene die waarlijk ongelovigen zijn: en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende bestraffing voorbereid. (al-Nisa’ 4:150-151).

Wat valt er nog te zeggen na deze duidelijke bewijzen van Allah, moge Hij Geprezen en Verheven? We vragen Allah ons te leiden. Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.
En Allah weet het beste.

Cyber-imam
Het team van al-Islaam.com
Terug naar boven
bitterbal Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 07 november 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote bitterbal Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 november 2005 om 21:55
      "Hoe staan jullie tegenover grappen over 'ons' broeders in de media, een voorbeel zoals hier te vinden is: Nou jullie hebben het al gehoord, Samir A. is vandaag ontsnapt en na een kleine operatie zit hij hier gewoon bij rick, zeg een hallo tegen de moslimbroeders Samira.. Om dit te vieren gaan we morgen een paar Are-biertjes drinken in onze stamkroeg naast de blauwe koekkoek op 34 graden oosterlengte. In het kader van fundamentalisme: hoe noem je een niet al te slimme moslim? Een vergislemiet. ik vind zulke berichten buitengewoon kwetsend en vind dat zoiets verboden moet worden. Wat vinden jullie?"

Ik denk dat er een heel groot verschil is in hoe de "grap" gebracht word en wie de grap verteld. Ik denk ook dat wanneer jullie de show van Rick in ze geheel hadden gehoord dat jullie er minder problemen mee zouden hebben. Rick laat ook bijvoorbeeld in het begin van zijn show het "dank u" lied op een grappige mannier ten gehore brengen. Die grappen zijn dan ook absoluut niet rasistisch bedoeld en ik denk dan ook dat we met ze allen er niet zo hard aan moeten tillen en er gewoon wat luchtiger mee om moeten gaan. Ik ben Nederlander en ik heb Belgen ook heel wat moppen over ons Nederlanders horen vertellen. Ik kan daar ook om lachen. Waarom jullie niet om grappen over moslims? Wat is het verschil? Daarom wil ik ook zeggen probeer er is anders naar te kijken. Als deze grap uit de mond van een of andere Lonsdaler zou komen kan ik me goed voorstellen dat deze kwetsend over zou komen. Mensen maken nou eenmaal grappen en als jullie er wat luchtiger naar zouden kijken zouden jullie er waarschijnlijk nog om kunnen lachen ook. En anders gewoon een keer naar midden in de nacht Rick luisteren. (Dat doen trouwens een hoop moslims, die bellen naar de studio of worden uitgenodigt om er bij te zijn)
Terug naar boven
Amier Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 31 juli 2003
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1902
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Amier Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 00:49

Salaam,

gaat de discussie nou over het grappen maken van anderen in het algemeen, of over die grap waar de discussie mee begonnen is? Want echt, die is toch niet zo erg? Een beetje lagere-schoolhumor, geen keiharde beledigingen toch?

Als er zulke grapjes over joden worden gemaakt wordt heus geen antisemitiet genoemd; sterker nog, joden zelf barsten van de grapjes over zichzelf, vol zelfspot. Denk maar aan Sam en Moos (als iemand dat wat zegt). En vergeet niet de belgenmoppen, in Italië maken ze grappen over Sicilianen, in Indonesië over Chinezen enz. Niet zo zwaar op de hand mensen!

Wassalam,

Amier.

« Waarlijk, in het gedenken van God vinden de harten rust. » (Koran 13:28)
Terug naar boven
Saviourmachine Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 30 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 110
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Saviourmachine Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 07:34
Als je problemen met humor over moslims hebt, bedenk er dan een paar over niet-moslims. Dat heb ik ook belg horen doen, toen hij in Nederland ging studeren. Lijkt me super cool als er zo op werd gereageerd.

Weten jullie grappen over ongelovigen (zoals ik)?
Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 08:47

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dus saviourmachine nee ik ga geen grappen vertellen over ongelovigen...........Ik vind grappen niet erg want die maak ik vaak en ik hou ervan om te lachen op z'n tijd. Maar ik zal geen grappen maken die discriminerend zijn of een ander beledigen, je kan wel zeggen aaahhhh....het is een grap maar je kan op zoveel manieren grappen maken het hoeft niet persee een ander te beledigen. Of het nou over belgen, nederlanders, donkere mensen, of moslims gaat ik zou ze niet maken en niet naar luisteren. Ja aghie amier, ik ken die van sampie en moosie van toen ik heel klein was, maar wist niet eens dat die over joden ging, dacht gewoon twee verzonnen figuren. Nou zal er weer geroepen worden van goh wat ben jij droog dat je niet tegen een grap kan, nou dan ben ik maar droog als ik maar niet gelukkig moet worden of alleen kan lachen om grapppen die de mensen discrimeneren, of beledigend zijn. Ik lach wel over mijn eigen blunders,vaak heb ik een binnenpretje en dan zegt iemand tegen me waarom lach je,dan vertel ik dat ik lach om het feit dat ik ooit tegen een reklame bord liep toen ik diep in gesprek was met een vriendin, en dan liggen we in een deuk, en meer van die blunders dan beginnen we over elkaars blunders te praten en liggen we dubbel. Maar dan lachen we om onszelf en hebben we er niemand anders bij betrokken. Alhamdoelilah maak ik nog vaak dingen mee waarover ik kan lachen en samen met mijn vriendinnen lig ik ook vaak in een deuk. Op mijn werk moeten ze ook altijd om mij lachen en niet omdat het over een ander gaat maar omdat ik een clown schijn te zijn terwijl ik gewoon zo ben. Ik hou van lachen ook is het leven vaak zwaar ik blijf lachen, dus denk niet dat moslims niet lachen of niet tegen humor kunnen dan ben je aan het bevooroordelen, en dat is niet goed. Je hebt verschillende manieren van humor en veel grappen kan ik gewoon niet om lachen, vooral als het gaat om het spotten van mensen. de groetjes

sallem alleikoum

Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Peter Pan Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 11:37

Toe dan, jullie maken ons ook belachelijk in je koranische teksten.

Kom op, laat eens een leuke mop over belgen en/of nederlanders horen. Wij kunnen daar erg goed tegen.

Make my day.

 

Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 12:15
In eerste instantie geplaatst door Peter Pan

Toe dan, jullie maken ons ook belachelijk in je koranische teksten.Jullie? Het boek de quraan is van Allah, en Allah spreekt niets anders dan de waarheid, voel je je aangesproken omdat je ongelovig bent, dan moet je dat vooral doen want dan zijn de verzen over de ongelovigen ook naar jou toe gericht. De quraan geldt net zo goed ook voor jou of je het aan wilt nemen of niet.  

Kom op, laat eens een leuke mop over belgen en/of nederlanders horen. Wij kunnen daar erg goed tegen.

Make my day.vraag het hem, ben geen clown

 

Terug naar boven
Paladin Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 10 juli 2005
Online status: Offline
Berichten: 350
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Paladin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 12:20


meer heb ik de ongelovigen niets te zeggen. Slaap zacht paladin en aadtos, maak je vooral niet druk!


Slaap altijd bijzonder goed Lailat, komt door de wijn denk ik. ;-)


In eerste instantie geplaatst door Bijbel


Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.
God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.

Terug naar boven
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 12:23
In eerste instantie geplaatst door Paladinmeer heb ik de ongelovigen niets te zeggen. Slaap zacht paladin en aadtos, maak je vooral niet druk!


Slaap altijd bijzonder goed Lailat, komt door de wijn denk ik. ;-)


In eerste instantie geplaatst door Bijbel


Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.
God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.Duidelijk de woorden van sheitaan, welterusten palad ga vooral door.

Terug naar boven
Rhido Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 06 februari 2004
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 66
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Rhido Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 november 2005 om 12:35

In eerste instantie geplaatst door Samir

Hoe staan jullie tegenover grappen over 'ons' broeders in de media, een voorbeel zoals hier te vinden is: Nou jullie hebben het al gehoord, Samir A. is vandaag ontsnapt en na een kleine operatie zit hij hier gewoon bij rick, zeg een hallo tegen de moslimbroeders Samira.. Om dit te vieren gaan we morgen een paar Are-biertjes drinken in onze stamkroeg naast de blauwe koekkoek op 34 graden oosterlengte. In het kader van fundamentalisme: hoe noem je een niet al te slimme moslim? Een vergislemiet. ik vind zulke berichten buitengewoon kwetsend en vind dat zoiets verboden moet worden. Wat vinden jullie?

As salaam aleykum,

 

Er worden in dit land veel stomme dingen gezegd. Maar ik vind dat we niet al te veel moeten aantrekken. Denk maar aan tolerantie en meningsuiting in dit land.  Kijk maar terug op Theo van Gogh. Hij heeft een mening over moslims, maar ook hadden wij moslims vast en zeker een mening over hem. Dat soort dingen mag gewoon in dit land! Nadat de brand op Schiphol in die gevangenis en al die verhalen op Verdonk heb gehoord. Heb ik me beseft wat het inhoud waarom ze bijvoorbeeld op Verdonk op die spandoeken hebben geschreven. Dat is meninguiting over haar. En daarnaast zit de  tolerantie zit onder de Nederlandse burgers.

Ook zijn er meningen over moslims. En helaas dat kun je echter niet teen houden. We moeten als moslim tegen kunnen met dat soort kritiek. Het heeft geen zin om boos  te worden, want zeker weten is dat ze jouw uitlachen! Het is even de wonden likken, pleister erop en gewoon met de goeie mensen om gaan.

 

Salaam,

 

RHIDO

 

 

 

Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  <123>

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.125 seconden.