Islaam.nl

Salaat

De rituele gebeden (salat)

Allah Subhana wa ta' Ala openbaart in de heilige Quraan surah 51 vers 56:
"Wa ma khalaq-tul djinna wal insa illaa li ya' buduun ".
("En ik heb de djinn en de mensen alleen geschapen om Mij te dienen.")

Elk schepsel heeft de kans zich te ontwikkelen en te streven naar een doel. Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is de kern en bron van alle Kracht en Goedheid en onze vooruitgang is afhankelijk van de mate waarin we onze wil met de Zijne in overeenstemming brengen. Dat is de bedoeling van "Hem dienen."
In het woord dienen zit ook de betekenis van aanbidden en leren kennen. Allah (soebhanahoe wa ta´ala) heef de aanbidding of de diensten van de mensen niet nodig, omdat daarvoor de engelen zijn.
Als alle mensen zich verzamelen om Zijn Bestaan te ontkennen kunnen zij Hem daarmee geen schade toebrengen of Zijn Licht verminderen. Noch wordt Hij (soebhanahoe wa ta´ala) er beter van als alle mensen zich voor Hem op hun aangezicht werpen.
Maar volgens bovenstaande Quraanvers heeft Hij (soebhanahoe wa ta´ala) ons met dat doel geschapen. Hij (soebhanahoe wa ta´ala) vraagt geen onderhoud van ons, maar schenkt de mensen vanuit Zijn grenzeloze Goedheid elke dag wat zij nodig hebben. Alleen Allah (soebhanahoe wa ta´ala) geeft jou de garantie dat je de lucht die je inademt ook kan uitademen

Het Islamitische gebed is daarom een direct gebed, gericht tot de Schepper. Het is geen gebed waarin iets gevraagd wordt van Hem, maar een lofprijzing van het begin tot het eind. Aan deze lofprijzing dienen lichaam, spraakvermogen, intelligentie en ziel in gelijke mate deel te nemen.

Een van de dingen die men zich afvraagt bij het Islamitische gebed is, wordt dat nu geen sleur, geen automatische robotachtige handeling omdat het steeds op tijd moet. Logischerwijs is dat natuurlijk een individuele kwestie. Elke daad die wij verrichten om in leven te blijven en om het leven, dat aan ons is toevertrouwd, te onderhouden, kan een sleur zijn, maar kan ook steeds opnieuw vervuld zijn van grote creativiteit en enthousiasme. Als we hongerig en moe aan tafel gaan zitten dan is het ook geen sleur om weer te gaan eten. Onze ziel heeft ook voedsel nodig en minstens even regelmatig als de maag

Het is niet voldoende als het gebed uit lippendienst bestaat, Allah (soebhanahoe wa ta´ala) zegt in de heilige Quraan 4:43:
"...totdat u weet wat u zegt... "

Dit slaat nog meer op die mensen die tijdens hun gebed nog steeds aan hun wereldse zaken blijven denken. "...totdat u weet wat u zegt..., betekent dus dat men zich bewust moet zijn van elk woord en elke handeling tijdens het gebed en dat men weet in wiens tegenwoordigheid men zich bevindt.
Bij de Salaat liet de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) eens bewust een vers van de heilige Quraan weg, tijdens Zijn recitatie als voorganger, Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) vroeg na het beëindigen en het geven van de vredesgroet aan de mensen in de Moskee wat Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) weggelaten had. Slechts één man kon Hem antwoord geven, waarop Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: "Dit is zoals de kinderen van Israël zich gedroegen, daarom sprak God door een van Zijn Profeten. "Zeg tegen je volk: jullie plaatsen je lichamen voor Mijn (soebhanahoe wa ta´ala) Aangezicht en tonen Mij jullie tongen, maar jullie verbergen je harten voor Mij (soebhanahoe wa ta´ala); dat is vergeefse moeite!"

" Degenen die nederig zijn in hun gebeden. " (H.Q.23:2)
Overwinning of succes kan in deze wereld komen, maar het is zeker en blijvend in de komende wereld. In de tweede regel wordt gewezen op de ernst en toewijding die tijdens het gebed in acht genomen moet worden.

Reiniging

Het meest opvallend aan de Islamitische gebeden zijn de vaste tijden waarop ze plaats vinden; de lichaamshouding die erbij aangenomen worden en de reiniging die eradya Allahoe ´anhn voorafgaat.

"Godsdienst is gebouwd op reinheid", 'Reinheid is de helft van het Geloof (Imaan)" en "Reinheid is de sleutel tot het gebed" zijn uitspraken van de Heilige profeet, Sallal-laahu 'Alavhi wa Sallam.
Allah, soebhanahoe wa ta´ala, zegt in de heilige Quraan dat Hij (soebhanahoe wa ta´ala) degenen die zich reinigen lief heeft. Daarom is reinheid essentieel voor elke vorm van Islamitische leven en aanbidding. Niet alleen voor het gebed of het lezen van de heilige Quraan zal men zich willen reinigen, maar ook in alle andere omstandigheden wenst men rein te zijn.

De zegeningen van de kleine wassing (Wudu )

Er wordt in een overlevering gezegd dat de lichaamsdelen die in Wudu gewassen zijn op de Dag des Oordeels licht (Nur) zullen geven en daaradya Allahoe ´anhn zal de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) Zijn volgelingen direct herkennen. Op de Dag des Oordeels zal de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) Zijn volgelingen verzamelen.

Abu Salman (radya Allahoe ´anh) vertelde: De Boodschapper van Allah, Sallal-laahu 'Alayhi wa Sallam, pakte een droge tak van een boom en schudde het zo dat alle bladeren eraf vielen. Toen zei Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) : "0 Salman! Vraag je niet waarom ik dit doe?" Abu Salman antwoordde: "Ja vertel me waarom U dat doet." Hij antwoordde: "Wanneer een moslim de Wudu goed verricht, zullen zijn zonden net zoals deze bladeren afvallen."

Gebedstijden

"De salaat is voorzeker op bepaalde tijden aan de gelovigen voorgeschreven. " (H.Q.4:103)

"En Wij schiepen de hemelen en aarde en alles wat er tussen is, niet voor tijdverdrijf of vermaakt."
(H.Q.21:16)

Als we kijken naar het volmaakte uurwerk van het heelal, de harmonie van hemellichamen en hun onderlinge afstanden, aantrekkingskracht, energie, hitte en koude, ontstaan en vernietiging en alle bewegingen in ruimte en tijd, kunnen we ons misschien voorstellen dat de Schepper van die volmaakte harmonie de mensen bepaalde tijden heeft gegeven om zich tot Hem, soebhanahoe wa ta´ala, te wenden. Dat die tijden ook samenhangen met de natuurverschijnselen die noodzakelijk zijn voor ons voortbestaan, zoals zonsopgang en ondergang en het hoogste punt van de zon, het moment waarop het maximum aan energie naar de aarde gezonden wordt, is dan vrij logisch.
Om echter elke overeenkomst met zon - of vuuraannbidders te vermijden, heeft Allah (soebhanahoe wa ta´ala) in de heilige Quraan tijden genoemd die niets met het verheerlijken van dat hemellichaam te maken kan hebben, zoals voor zonsopgang, ongeveer een half uur na het zenit van de zon en na zonsondergang.

" En verricht regelmatig de Salaat aan de twee delen van de dag en in de eerste uren van de nacht. waarlijk goede daden nemen slechte daden weg; dit is een herinnering voor degenen die oplettend zijn." (H. Q. 11:114)

" Verricht regelmatig de Salaat bij het neergaan van de zon tot de duisternis van de nacht en het reciteren bij de dageradya Allahoe ´anhd. Voorzeker, van het reciteren bij de dageradya Allahoe ´anhd wordt getuigd. " (H. 0. 17:78)

Elk van deze gebeden hoort bij een bepaalde tijd van de dag en elk gebed heeft een bepaalde lengte, een bepaalde tempo en een atmosfeer die bij die tijd van de dag hoort.

" Waakt over al uw gebeden en vooral het middelste gebed en sta onderdanig voor Allah." (H. Q. 2:238)

In bovenstaande regel herinnert Allah (soebhanahoe wa ta´ala) ons aan het gebed dat meestal op een der drukste momenten van de dag verricht wordt, het Asr Salaat (namiddag gebed). In Nederland verschuift hij gedurende het jaar van 15.00 tot 19.00 uur en dwars door het spitsuur. Maar juist op dat verwarrende moment roept de Schepper ons.

De zonden vallen af

De Heilige profeet, Sallal-laahu 'Alayhiwa Sallam, heeft gezegd: "Wanneer een moslim zijn salaat verricht om Allah, soebhanahoe wa ta´ala , te behagen, vallen zijn zonden van hem af, zoals bladeren die in de herfst in grote getale van de bomen vallen zodat sommige bomen helemaal geen bladeren meer hebben. Hetzelfde resultaat zien we bij het gebed wanneer het oprecht en met overgave verricht wordt. De zonden van iemand die zo bidt wordt uitgewist."
Hier moeten we wel even opmerken dat alleen de 'Saghaier' (kleine zonden) worden vergeven door het gebed te verrichten en andere plichten na te komen. De 'Kabaier' (grote zonden) worden niet vergeven zonder oprecht berouw. Naast de Salaat moeten we dus veel berouw hebben (Tawbah) en 'Istighfar' doen = vergiffenis vragen. Van Allah's geliefde Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) hebben we geleerd om minstens 70x per dag 'Astagh-fi-rul-Iaah al 'Adhiem', (ik vraag vergiffenis aan Allah, de Grote) te zeggen.

Allah, soebhanahoe wa ta´ala, kan echter door Zijn milde Genade iemands 'Kabaier ' (grote zonden) vanwege zijn Salaat vergeven. Een werkelijke mu´min (gelovige) kan eigenlijk nooit een van de grote zonden begaan. Als hij dat per ongeluk toch doet zal hij geen rust kennen voordat hij die zonden heeft afgewassen met tranen van berouw.
Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is 'Ghafoerur Rahiem´ de Vergevens- gezinde, de Genadevolle.

Abu Hurayra (radya Allahoe ´anh) vertelde dat eens de Heilige profeet, Sallal-laahu 'Alayhi wa Sallam, aan Zijn metgezellen vroeg: "Geloven jullie dat vuil op een persoon kan blijven als hij 5 maal daags een bad neemt in een riviertje dat voor zijn huis stroomt? "Nee ", antwoorden zijn metgezellen. "Geen vuil kan op zijn lichaam blijven." De Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: "Precies hetzelfde effect heeft het gebed, als je het 5 maal per dag verricht. Met Allah's Genade, zal het alle zonden wegwassen."

Abu Saied Khudri (radya Allahoe ´anh) vertelt dat hij de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) hoorde zeggen: "Elk van de vijf gebeden wist de kleine zonden uit, die we sinds het vorige gebed onbewust hebben begaan."

Door deze voorbeelden laat de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zien dat Salaat de wonderlijke macht heeft om zonden te laten verdwijnen. Als we geen gebruik willen maken van Allah's Genade dan zijn we zeker de verliezers. Het ligt dus helemaal aan onszelf.

Op de meest barmhartige manier Iaat Hij (soebhanahoe wa ta´ala) ons zien, hoe wij Zijn Genade en vergiffenis kunnen verdienen. Het zou erg jammer zijn als we geen gebruik maken van dit grote voorrecht. Allah (soebhanahoe wa ta´ala) Iaat ons altijd Zijn Genade door kleine details zien. Bijvoorbeeld in de volgende hadith: Als iemand naar bed gaat met de intentie om later op te staan voor "Tahadjjud" (het nachtgebed), maar niet wakker wordt op het tijdstip van dit gebed, ontvangt hij toch de volle beloning voor het verrichten van het "Tahadjud" gebed. Hoe grenzeloos is de Gunst van Allah (soebhanahoe wa ta´ala) en wat een enorm verlies als we niets van zo'n Gever ontvangen. "Tahadjud" is een speciaal nachtelijk gebed in de laatste, gedeelte van de nacht. En het is het belangrijkste gebed na de Fard-gebeden.

In tijden van tegenspoed

Salaat is een grote zegen van Allah, soebhanahoe wa ta´ala. Toevlucht zoeken tot het gebed tijdens moeilijke tijden is zich haasten tot Zijn Genade en wanneer Allah's Genade komt om je te bevrijden, kan er geen spoor van zorgen achterblijven. Er zijn veel voorbeelden betreffende deze praktijk van de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam). En zo was ook de praktijk van Zijn metgezellen die hem tot in het kleinste detail volgden. Huzayfa (radya Allahoe ´anh), een van de metgezellen van de Heilige profeet, Sallal-laahu 'Alayhi wa Sallam, zei "Wanneer de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) met een of ander probleem zat, Hij onmiddellijk Zijn toevlucht zocht tot het gebed."

De Heilige profeet, Sallal-laahu 'Alayhi wa Sallarn, vertelde aan Suhayb (MA) dat alle vorige Boodschappers van Allah, Alayhimu Salaam, ook Hun toevlucht zochten tot het gebed in tijden van tegenspoed.

Ibn Abbaas (radya Allahoe ´anh) was eens op reis. Onderweg kreeg hij het bericht van de dood van zijn zoon. Hij stapte van zijn kameel en begon 2 rak'aat te bidden.

Daarna reciteerde hij:
"Innaa lil-Iaahi wa innaaaa ilayhi radya Allahoe ´anhdji'uun" ("Voorwaar! Wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.") (H.Q.2'156)

Waarna hij zei: "Ik heb gedaan wat Allah (soebhanahoe wa ta´ala) ons geboden heeft in Zijn heilige Boek (al-Quraan)."
"Yaaaa ayyuhal-Iadhiena aama-nus ta'ienuu bisabri was salaah; innal-Iaaha ma'as saabirien. "
("O gij die gelooft, zoekt hulp in geduld (sabr) en gebed (salaat); waarlijk Allah is met de geduldigen.")
(H.Q.2: 153)

Het wordt in een overlevering vermeld dat wanneer de familieleden van de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) onder druk werden gezet, op wat voor manier dan ook, de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) hen gebood te gaan bidden en dan de volgende ayat (vers) reciteerde:

"En gebied uw volgelingen het gebed en blijf daaraan trouw; Wij vragen u niet om levensonderhoud; Wij géven u levensonderhoud en het (goede) uiteinde komt de godsvruchtigen toe. " (H.Q.20:132)

Enkele uitspraken van de geliefde Heilige profeet, Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam. over de Salaat:

- "Van alle dingen die Allah (soebhanahoe wa ta´ala) geboden heeft, zijn Imaan (qeloof) en Salaat het meest waardevol. Als er iets beters bestond dan gebed, zou Allah (soebhanahoe wa ta´ala) het de engelen geboden hebben. Van hen zijn sommige altijd in ruku, anderen altijd in sadj-dah."

- "Salaat is het Licht voor het hart, Laten zij die dit wensen hun harten Verlichten,"

- "Elke stukje grond waarop Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is herdacht, voelt zich trots tegenover de rest van de aarde."

- "Vrees Allah (soebhanahoe wa ta´ala) omtrent het gebed."

- "Salaat is de steunpilaar van de Islam."


- "En in de Salaat ligt de verkoeling van Mijn (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam ) ogen en vrede van Mijn geest."

- "AIs iemand van u de Salaat verricht, heeft hij een vertrouwelijk gesprek met zijn Rabb (Schepper)." I

- "Salaat is het allereerste wat door Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is voorgeschreven, en het zal het allereerste zijn waarover Hij (soebhanahoe wa ta´ala) ons zal vragen op de Dag des Oordeels."

Salaat als geneesmiddel

Imaam Ghazali (rahiemahoellah) zegt in zijn boekje "Redder uit de dwaling" over de tijden en lengte van de verschillende gebeden:

"En zoals er verschillende soorten geneesmiddelen bestaan, die in gewicht en hoeveelheid samenhangen met een geheime werking, die tot hun eigenschappen behoort, zo vindt men ook in devote handelingen, die de medicijnen van de ziekten der harten zijn, werkingen, verschillend naar soort en hoeveelheid.

Zo is de Sadj-dah(*) het dubbele van de Ruku (**). En het ochtendgebed (2 rak'aat Fadjr Salaat) is de helft van het namid- daggebed (4 rak'aat Asr Salaat).
Hier bestaat een geheime werking die men alleen kan begrijpen in het licht van het Heilige profeetschap. Zij die het feit, dat de gebeden op deze manier in verschillende hoeveelheden gedoseerd worden, met behulp van hun eigen verstand willen interpreteren, of denken dat de tijden en hoeveelheden toevallig zo zijn vastgelegd en niet door Goddelijke wijsheid bepaald zijn, laten wel erg duidelijk hun onbegrip en onwetendheid blijken.

Ook zijn er essentiële geneesmiddelen, namelijk de hoofdmiddelen, bijkomstige, namelijk de aanvullingsmiddelen, die elk een bijzondere invloed hebben op de werking van de hoofdmiddelen. Zo zijn ook de niet verplichte (Fard) en verdienstelijke (Sunnah) handelingen, aanvullingen, die de werking van de hoofdplichten voltooien. Kortom, de Profeten (Aleihimu Salawaat) Zijn de doktoren van de ziekten der harten."

(*)Sadj-dah houding: Men gaat langzaam door de knieen en tege- lijkertijd voorover en brengt de handpalmen, het voorhoofd het neusbeen op de grond. Beide handen staan op gezichts hoogte, de ellebogen (alleen bij mannen) mogen de grond niet raken. Armen de borst de benen en de buik mogen elkaar niet raken maar moe- ten gescheiden blijven. De voeten behoren tijdens de Sadj-dah rechtop te staan maar mogen niet van de grond worden opgehe- ven Laat de Sadj-dah in volledige overgave geschieden en
bedenk dat je alleen op deze manier dichter tot Allah, soebhanahoe wa ta´ala. komt.

(**) Ruku houding.Vanuit de staande houding buigt men zich voor- over en zet de handen op de knieen.

Voor meer informatie omtrent de Salaat raadpleegt men een Islamitische gebedsboekje.

Nafl Salaat (vrijwillige Salaat)

Abu Hurayra, Radiyal-laahu 'Anhu, vertelde: "Wij hoorden de Heilige profeet, Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam, zeggen: "Het eerste waar naar gevraagd wordt op de Dag des Oordeel zal het gebed zijn. Een persoon zal slagen en zijn doel bereiken als zijn Salaat wordt geaccepteerd en hij zal falen en verschrikkelijk verliezen als het wordt afgewezen. Als er wat gebreken gevonden worden in de 'Fard Salaat' (verplichte Salaat), dan zal Allah (soebhanahoe wa ta´ala) zeggen (tot de engelen): Kijk naar de 'Nafl Salaat' (vrijwillige Salaat). Dan
zullen de gebreken in de 'Fard Salaat' goed gemaakt worden door de vrijwillige Salaat.
Deze hadith laat zien dat we de 'Nafl Salaat' als reserve moeten hebben om tekortkomingen van onze 'Fard Salaat' aan te vullen.

Omar (radya Allahoe ´anh) had gezegd: "Iemand die borg staat voor Salaat is ook in staat andere plichten van de Islam na te komen, maar als hij de Salaat verwerpt, zal hij ook makkelijk de rest van de Islam verwerpen."

Iemand vroeg aan Ali (radya Allahoe ´anh) : "Wat is toewijding? "Hij antwoordde: "Concentratie in de Salaat is een onderdeel van toewijding."

Moskee en het gemeenschappelijk gebed

Abdullah bin Amr (radya Allahoe ´anh) vertelde dat hij de heiligeHeilige profeet, Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam, hoorde zeggen: "Een gebed in Djamaat (gemeenschappelijk) is 27x meer waard dan de Salaat die individueel verricht wordt."

Wanneer we onze Salaat doen om beloning te krijgen van Allah, soebhanahoe wa ta´ala, waarom zou het niet in een Masdjid (Moskee) gedaan worden waar de beloning die je krijgt 27x meer is.
In een hadith wordt gezegd: Van al de plaatsen op aarde zijn de Moskeen het meest geliefd bij Allah (soebhanahoe wa ta´ala). In een ander hadith worden de Masdjids, "De tuinen van het Paradijs" genoemd.

Abdullah bin Masud (radya Allahoe ´anh) vertelde dat hij de heilige Heilige profeet (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam) hoorde zeggen: "Masdjids zijn huizen van Allah (soebhanahoe wa ta´ala) en mensen die er binnenkomen zijn Zijn (soebhanahoe wa ta´ala) gasten?" "Wanneer iedereen zijn gasten goed behandelt, waarom zou Allah (soebhanahoe wa ta´ala) niet vriendelijk zijn tegen Zijn gasten?"

Abu Saied Khudri (radya Allahoe ´anh) vertelde: "De Heilige profeet (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam) zei: " Allah (soebhanahoe wa ta´ala) houdt van degenen die zijn verbonden met de Masdjid (Moskee)."

Zet bij het binnengaan van de Moskee je rechtervoet eerst over de drempel en zeg de volgende Du'a: "Bismillaahi was salaamu 'alaa rasuulil-laahi; Allaahumma-ftah-li abwaaba rahmatik"
("In naam van Allah. Vrede zij met de Boodschapper van Allah; O Allah, open de poorten van uw Genade voor mij.")

Verricht, vََr je gaat zitten 2 vrijwillige rak'aat de zgn. tahiyyatul Masdjid.
De Heilige profeet (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam) , heeft gezegd: "Als één van jullie de Moskee betreedt moet hij niet gaan zitten vََr hij twee rak'aat heeft gebeden."

Men gaat rustig zitten en vermijd het praten over wereldse zaken. Het maken van herrie, grapjes of het sluiten van zakelijke contracten is niet geoorloofd in de Moskee.

De Moskee is de plaats waar we Allah, soebhanahoe wa ta´ala, aanbidden en dient alleen daarvoor gebruikt te worden. Als de mu'adhin de Adhaan (oproep tot het gebed) leest moet je de zinnen na hem herhalen, behalve bij "Hayya 'alas-salaaah" en "Hayya 'alal falaaah"; hierna zeg je: "Laa hawla wa laa Quw- wata illaa bil-Iaahil 'aliyyil 'aziem."
("Er is geen macht en geen kracht dan die van Allah, de Hoogste, de Meest Verhevene de Grote.")
Luister met oplettendheid naar de Khutbah (Preek van de imaam) op vrijdag. Het is gedurende het lezen van de Khutbah verboden te spreken, zelf zo dat je nog geen ssst moet zeggen tegen iemand die wel praat maar hem pas na de Khutbah en Salaat hierop attent moet maken.

Zet bij het verlaten van de Moskee eerst je linkervoet buiten en zeg de volgende Du'a:
"Bismillaahi was salaamu 'alaa rasuulil-laahi; Allaahummagh-firlie dhoe-noubie waf-tahli abwaa- bafad-lik. "
("In naam van Allah. Vrede zij met de Boodschapper van Allah;
O Allah, vergeef mij mijn zonden en open voor mij de Poorten Uw gunst.")

Een paar belangrijke punten tijdens het gemeenschappelijke gebed.
Hinder elkaar niet en laat ruimte of maak ruimte voor je medemens. Ga niet achter staan als de eerste rijen nog niet vol zijn. Het is verboden voor iemand te gaan staan of te lopen die in Salaat is. Als je zelf al klaar bent met je Sunna Salaat maar de anderen nog niet dan blijf je rustig zitten en wacht zwijgend tot het gemeenschappelijke gebed begint Het kweekt een gevoel van gelijkheid onder de gelovigen; ministers, kantoorbedienden, fabriek-arbeiders, lastdragers in één rij.

Vorm rechte rijen bij de aanvang van de Salaat. De gelovigen moeten schouder aan schouder staan, zonder tussenruimte en met hun voeten op een lijn. Denk niet dat dit een onbelangrijk onderdeel van het gebed is, integendeel! Eens, bij een gemeenschappelijk gebed stond een man in een van de rijen en op zo'n manier, dat zijn borst vooruitstak. Toen de heilige Profeet (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam), hem zo zag staan waarschuwde Hij: "0 volk van Allah (soebhanahoe wa ta´ala), jullie moeten op de goede manier in rechte rijen staan anders zal Allah (soebhanahoe wa ta´ala) jullie tegen op laten staan". (Hadith Moslim Sharif).

Probeer tijdens de Salaat alle handelingen zo gelijkmatig mogelijk met je broeders uit te voeren. Stort jezelf niet in Ruku en Sadj-dah maar doe het langzaam zodat de anderen ook gelijkmatig mee kunnen gaan.

Bij het gemeenschappelijk gebed is het verboden een handeling uit te voeren voordat de imaam dit doet maar ook het gelijktijdig in Ruku of Sadj-dah gaan (met de imaam) is niet toegestaan.

De Heilige profeet (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam) heeft gezegd: "Twee personen die de Salaat samen verrichten, met de één als imaam, zijn bij Allah (soebhanahoe wa ta´ala) veel liever dan 4 personen die individueel bidden."

Oprechtheid en toewijding in Salaat

Er zijn mensen die hun gebeden verrichten, maar het zo nonchalant doen dat in plaats van zegeningen en beloning te verdienen hun gebeden onmiddellijk verworpen worden. Als we onze tijd eradya Allahoe ´anhn moeten besteden, ons werk moeten achterlaten en ongemak moeten ondergaan, waarom zouden we er dan niet voor zorgen dat we het beste ervoor terugkrijgen, door ons Salaat zo goed mogelijk te verrichten?

Muaaz bin Djabal (radya Allahoe ´anh) vertelde: "Toen de Heilige profeet, Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam, mij naar Yemen stuurde, vroeg ik Hem mij goede raad te geven als afscheid." Hij antwoordde: "Wees oprecht in al je handelingen, want oprechtheid vermeerdert de waarde van actie, hoe onbeduidend die handeling ook moge zijn."

Thawban (radya Allahoe ´anh) vertelde dat hij de heilige Profeet, Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam, hoorde zeggen: "Gezegend zijn de oprechten want zij zijn licht op de rechte Weg. Zij zorgen ervoor dat het ergste kwaad wordt verdreven door hun oprechtheid".

Concentratie

"Derhalve, Wee de biddenden die achteloos zijn in hun gebeden en die het (goede) doen om gezien te worden…" (H:Q: 170:4,5,6)

"Achteloos zijn" kan met de volgende interpretaties weergegeven worden:
1. De juiste tijd van de Salaat missen door onverschilligheid.
2. Ongeconcentreerd zijn tijdens de Salaat.
3. Meedoen met anderen, zonder de betekenis te beseffen.

De heilige profeet (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam), werd naar de betekenis van de volgende ayat (vers) gevraagd:
" Innas salaata tan-haa لnil munkar. "
"Waarlijk de salaat weerhoudt (de mens) van onzedelijkheid en kwaad".

Hij (Salla Allahu 'Alaihi wa Sallam) antwoordde:"Salaat is geen Salaat als het iemand niet behoedt voor onzedelijkheid en kwaad".
Zonder twijfel is Salaat een erg waardevolle handeling en worden wij met goede resultaten beloond als we ons vrijwaren van ongewenste dingen.

Abdul Aliah legde uit: "Er zijn 3 essentiële punten in de Salaat; Oprechtheid, vrees voor Allah (soebhanahoe wa ta´ala) en Zijn gedachtenis."

Salaat is geen Salaat als deze 3 ontbreken.
I. Oprechtheid kondigt deugdzame daden aan.
2. Vrees voor Allah (soebhanahoe wa ta´ala) verdrijft verdorvenheid, fout en gebreken in het gebed.
3. "Zijn gedachtenis " is de heilige Quraan wat op zichzelf al een gids tot het goede, en waker tegen het kwaad is.

Zoals gezegd is oprechtheid de kern van al deze punten zo dat van ons wordt vereist: De Salaat te verrichten met als enige doel Allah (soebhanahoe wa ta´ala) te beha- gen; te begrijpen dat het alleen door de Genade en Gunst van Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is dat we in staat zijn de Salaat te doen; hopen op de beloofde zegeningen van Allah (soebhanahoe wa ta´ala).

Het licht van de Salaat

Abdullah bin Omar (radya Allahoe ´anh) vertelde dat de heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: "Salaat zal voor hen die het lief heeft op de Dag des oordeels een licht (Noer) zijn, een bewijs in hun voordeel, en een middel voor hun bevrijding. Daarentegen zal er geen Licht zijn, geen verdediging en geen bevrijding van het Laatste oordeel voor hen die niet over hun gebed waken."

Ofschoon wij geloven in Muhammad Mustafa (sallallahoe aleihi wa sallam) als de grootste en laatste Heilige profeet van Allah, soebhanahoe wa ta´ala, en Zijn (sallallahoe aleihi wa sallam) woorden als onvervalst en oprecht beschouwen, en ons beroepen op onze liefde voor Hem (sallallahoe aleihi wa sallam), is het de vraag in hoeverre we naar Zijn advies handelen en de straffen waarvoor Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) ons gewaarschuwd heeft vrezen.

In een hadith wordt gezegd dat Allah (soebhanahoe wa ta´ala) de volgende 5 gunsten schenkt aan iemand die altijd zijn Salaat verricht:
1. Zijn dagelijks brood wordt hem makkelijk gemaakt.
2. Hij is veilig voor de Straffen in het graf.
3. Hij zal zijn getuigenis in zijn rechterhand ontvangen en op de Dag des Oordeels.
4. Hij zal de "Siraat" (*) oversteken met de snelheid van het Licht.
5. Hij zal het Paradijs binnengaan zonder verrekening.
(*) = een brug zo dun als een haar en scherp als een scheermes.

Anas (radya Allahoe ´anh) vertelde dat hij de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) hoorde zeggen: " Als iemand sterft met oprechte lmaan, en altijd de gebeden van Allah (soebhanahoe wa ta´ala) naleefde, het gebed verrichtte en Zakaat betaalde, sterft hij na Allah's welbebagen verdiend te hebben."

Wanneer een overledene in het graf is gelegd en de mensen hebben zijn grafhelemaal met zand bedekt, komen Munkar en Nakier ( de 2 engelen). Op dit moment moeten alle aanwezigen bidden voor de overledene. Wanneer de persoon een gelovige is, zullen goede daden hem omringen. Zijn Salaat komt vlak bij zijn hoofd; zijn Zakaat aan zijn rechterzijde; zijn Vasten aan zijn linkerzijde en de overige goede daden bij zijn voeten, zodat niemand hem kan benaderen. Zelfs de engelen doen de noodzakelijke ondervragingen terwijl ze op een afstand staan.

Abu Hurayra (radya Allahoe ´anh) vertelde dat hij de Heilige profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) hoorde zeggen:"Je neemt geen deel aan de Islam als je je gebeden niet zegt en er is geen Salaat zonder Wudu."

"Er is geen Islam in iemand wanneer hij de Salaat niet doet. De positie van de Salaat in Islam is als de positie van het hoofd op een lichaam."


"Verricht een deel van uw gebeden in uw huizen en maak er geen graven van" heeft de heilige Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) gezegd.

De Salaat als geschenk

De bedoeling van de Salaat is ook bet reinigen van de ziel, het verlichten van het hart, het verheffen van de menselijke gevoelens, en zoals eerder vermeld "het weerhoudt de mens van het kwaad". Verder nodigt het de mens uit tot nadenken en regelmaat; nederigheid en goedheid.
De heilige Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) heeft vanaf het moment dat Zijn taak begon, het gebod ontvangen te bidden. Dit waren toen slechts 2 gebeden; voor zonsopgang en na zonsondergang. Deze gebeden bestonden uit 2 rak'aat.
Tijdens de Miraadj (Hemelreis) van de heilige Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) werden de 5 verplichte (Fard) dagelijkse gebeden aan de moslimgemeenschap geschonken.
De Hemelreis vond plaats in de maand Radjab, 1,5 jaar voor de Hidjra (emigratie ) van de heilige Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) van Mekka naar Medina. Het grootste geschenk van de "Miraadj": de Salaat.
"Salaat is de Hemelreis van de gelovige", heeft de heilige Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) gezegd. (Hadith Bukhari)

De vijf zuilen

  • Sjahada
  • Salat
  • Zakaat
  • Ramadan
  • Hadj